ប្រភេទសេវាខេត្តបាត់ដំបង
ល.រ វិស័យ សកម្មភាព
ថ្នាក់ឃុំ-សង្កាត់
1 ការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន មើលតំលៃសេវា