ប្រភេទសេវាខេត្តបាត់ដំបង
ល.រ វិស័យ សកម្មភាព
ថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក
1 ការងារនីត្យានុកូលកម្ម (ការបញ្ជាក់លើឯកសារថតចម្លង) មើលតំលៃសេវា
2 ការងាររដ្ឋបាល មើលតំលៃសេវា
3 ការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន មើលតំលៃសេវា
4 វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បះ មើលតំលៃសេវា
5 វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា មើលតំលៃសេវា
6 វិស័យទេសចរណ៍ មើលតំលៃសេវា
7 វិស័យសំណង់ មើលតំលៃសេវា
8 ការផ្ទេរសិទ្ធកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជី មើលតំលៃសេវា
9 វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងវិស័យរ៉ែ និងថាមពល មើលតំលៃសេវា
10 វិស័យពាណិជ្ជកម្ម មើលតំលៃសេវា
11 វិស័យសុខាភិបាល មើលតំលៃសេវា
12 វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន មើលតំលៃសេវា
13 វិស័យកសិកម្ម មើលតំលៃសេវា