ប្រភេទសេវាខេត្តបាត់ដំបង
ល.រ វិស័យ សកម្មភាព
ថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត
1 ការងារនីត្យានុកូលកម្ម (ការបញ្ជាក់លើឯកសារថតចម្លង) មើលតំលៃសេវា
2 ការងាររដ្ឋបាល មើលតំលៃសេវា
3 វិស័យសុខាភិបាល មើលតំលៃសេវា
4 វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន មើលតំលៃសេវា
5 វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ មើលតំលៃសេវា
6 វិស័យព័ត៌មាន មើលតំលៃសេវា
7 បរិស្ថាន មើលតំលៃសេវា
8 វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម មើលតំលៃសេវា
9 វិស័យរ៉ែ និងថាមពល មើលតំលៃសេវា
10 វិស័យពាណិជ្ជកម្ម មើលតំលៃសេវា
11 វិស័យរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ មើលតំលៃសេវា
12 វិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មើលតំលៃសេវា
13 វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មើលតំលៃសេវា