ប្រភេទសេវាខេត្តបាត់ដំបង
ល.រ វិស័យ សកម្មភាព
ថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត
0 ការងារនីត្យានុកូលកម្ម (ការបញ្ជាក់លើឯកសារថតចម្លង) មើលតំលៃសេវា
1 ការងាររដ្ឋបាល មើលតំលៃសេវា
2 វិស័យសុខាភិបាល មើលតំលៃសេវា
3 វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន មើលតំលៃសេវា
4 វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ មើលតំលៃសេវា
5 វិស័យព័ត៌មាន មើលតំលៃសេវា
6 បរិស្ថាន មើលតំលៃសេវា
7 វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម មើលតំលៃសេវា
8 វិស័យរ៉ែ និងថាមពល មើលតំលៃសេវា
9 វិស័យពាណិជ្ជកម្ម មើលតំលៃសេវា
10 វិស័យរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ មើលតំលៃសេវា
11 វិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មើលតំលៃសេវា
12 វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មើលតំលៃសេវា
ថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក
0 ការងារនីត្យានុកូលកម្ម (ការបញ្ជាក់លើឯកសារថតចម្លង) មើលតំលៃសេវា
1 ការងាររដ្ឋបាល មើលតំលៃសេវា
2 ការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន មើលតំលៃសេវា
3 វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បះ មើលតំលៃសេវា
4 វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា មើលតំលៃសេវា
5 វិស័យទេសចរណ៍ មើលតំលៃសេវា
6 វិស័យសំណង់ មើលតំលៃសេវា
7 ការផ្ទេរសិទ្ធកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ដែលពុំទាន់ចុះបញ្ជី មើលតំលៃសេវា
8 វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងវិស័យរ៉ែ និងថាមពល មើលតំលៃសេវា
9 វិស័យពាណិជ្ជកម្ម មើលតំលៃសេវា
10 វិស័យសុខាភិបាល មើលតំលៃសេវា
11 វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន មើលតំលៃសេវា
12 វិស័យកសិកម្ម មើលតំលៃសេវា
ថ្នាក់ឃុំ-សង្កាត់
0 ការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន មើលតំលៃសេវា