ល.រ បរិយាយ តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ

រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា

(ថ្ងៃធ្វើការ)

សុពលភាព
ក-ការងារអត្រានុកូលដ្ឋាន
 សំបុត្រកំណើត    ៣ ថ្ងៃ  អចិន្រ្តៃយ៍
 ២  សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត     ៣ ថ្ងៃ  អចិន្រ្តៃយ៍
៣   សេចក្ដីចម្លងសំបុត្រកំណើត ឫបញ្ជាក់សំបុត្រកំណើត     ៣ ថ្ងៃ អចិន្រ្តៃយ៍ 
៤   ប័ណ្ណប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍     ៣ ថ្ងៃ អចិន្រ្តៃយ៍ 
 សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍     ៣ ថ្ងៃ អចិន្រ្តៃយ៍ 
៦ 

 សេចក្ដីចម្លងសបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍

    ៣ ថ្ងៃ អចិន្រ្តៃយ៍ 
៧  សំបុត្រមរណភា (ក្នុងរយះពេល១៥ថ្ងៃ)     ៣ ថ្ងៃ អចិន្រ្តៃយ៍ 
សំបុត្រមរណភា  (ក្នុងរយះពេល១៥ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ)    ៣ ថ្ងៃ អចិន្រ្តៃយ៍
សេចក្ដីចម្លងសំបុត្រមរណភា    ៣ ថ្ងៃ អចិន្រ្តៃយ៍