តារាងឧបសម្ព័ន្ធ

ភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ១០០៩ សហវ. ប្រក ចុះថ្ងៃទិ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ល.រ ប្រភេទសេវា តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ

រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា

(ថ្ងៃធ្វើការ)

សុពលភាព 
 ១៤. វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
 ១  ការផ្តល់ប័ណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងាររបស់ជនកម្ពុជា  ១០ ០០០ រៀល ៧ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
ការចេញលិខិតទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក   
  -​ សម្រាប់សហគ្រឹះស្ថានដែលបានប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតចាប់ពី ០៨នាក់ ដល់១០០នាក់ ៨០ ០០០ រៀល ៧ថ្ងៃ ២ឆ្នាំ
  - សម្រាប់សហគ្រឹះស្ថានដែលបានប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតចាប់ពី ១០១នាក់ ដល់៥០០នាក់  ១៥០ ០០០ រៀល ៧ថ្ងៃ ២ឆ្នាំ
  - សម្រាប់សហគ្រឹះស្ថានដែលបានប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតចាប់ពី ៥០១នាក់ ដល់៨០០នាក់ ២៥០ ០០០ រៀល ៧ថ្ងៃ ២ឆ្នាំ
  - សម្រាប់សហគ្រឹះស្ថានដែលបានប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតចាប់ពី ៨០១នាក់ឡើងទៅ ៤០០ ០០០ រៀល ៧ថ្ងៃ ២ឆ្នាំ
ការចុះបញ្ជិកាសំណុំបែបបទស្តីពីគ្រឹះស្ថាន      
 ៤ លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើការបន្ថែមម៉ោង ១០០ ០០ រៀល ៧ថ្ងៃ ២ខែ