តារាងឧបម្ព័ន្ធ

ភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ១០១៣ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ល.រ ប្រភេទសេវា តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ

រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា

(ថ្ងៃធ្វើការ)

សុពលភាព 
 ១៣. វិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 ១  ជលផល      
   - ចេញលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើវារីវប្បកម្ម      
 ២  ផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល  អត់គិតថ្លៃ  ១៥ថ្ងៃ  ១ឆ្នាំ
 ២.១  ចេញលិខិតអនុញ្ញាតប្រមូលទិញសត្វនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ "ប្រភេទ ខ"      
   បង្កើតសត្តឃាតដ្ឋាន ៖      
   ប្រភេទ ក  ១ ០០០ ០០០ រៀល  ១ខែ  ៥ឆ្នាំ
   ប្រភេទ ខ  ៨០០ ០០០ រៀល  ១ខែ  ៥ឆ្នាំ
   ធ្វើអាជីវកម្មពិឃាតសត្វ ៖      
   ប្រភេទ ក ១ ០០០ ០០០ រៀល ៥ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   ប្រភេទ ខ ៨០០ ០០០ រៀល ៥ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   បង្កើតកន្លែងប្រមូលផ្តុំសត្វ ៖      
  ប្រភេទ ក ៤០០ ០០០ រៀល ១ខែ ៥ឆ្នាំ
  ប្រភេទ ខ ២០០ ០០០ រៀល ១ខែ ៥ឆ្នាំ
   បង្កើតកន្លែងផលិត ឬលាយផ្សំចំណីសត្វ ៖      
  ប្រភេទ ក ៤០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
  ប្រភេទ ខ ២០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
   បង្កើតកន្លែងផលិត កែច្នៃសាច់និងផលិតផលសត្វបឋម ៖      
  ប្រភេទ ក ៤០០ ០០០ រៀល ១០ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
  ប្រភេទ ខ ២០០ ០០០ រៀល ១០ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
   បង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ ៖      
  ប្រភេទ ក ៨០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
  ប្រភេទ ខ ៤០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
   បង្កើតកន្លែងលក់សត្វកំដរ ៖      
  ប្រភេទ ក ៤០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
  ប្រភេទ ខ ២០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
   - បង្កើតកន្លែងពិនិត្យនិងព្យាបាលសត្វ      
  ប្រភេទ ក ៤០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
  ប្រភេទ ខ ២០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
   - បង្កើតកន្លែងលក់បសុឱសថ និងសម្ភារៈ បរិក្ខារបសុពេទ្យ-ចំណីសត្វ      
  ប្រភេទ ក ៤០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
  ប្រភេទ ខ ២០០ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
   - បង្កើតកន្លែងស្តុកនិងចែកចាយសាច់      
  ប្រភេទ ក ៤០០ ០០០ រៀល ០៧ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
  ប្រភេទ ខ ២០០ ០០០ រៀល ០៧ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
   - បង្កើតកន្លែងឃ្លាំងស្តុកស្បែកគោក្របី      
  ប្រភេទ ក ៤០០ ០០០ រៀល ១០ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
  ប្រភេទ ខ ២០០ ០០០ រៀល ១០ថ្ងៃ ៥ឆ្នាំ
  សោហ៊ុយសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ និងការប្រមូលកម្រៃសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វ សាច់ និងផលិតផលសត្វនៅសត្ថឃាតដ្ឋាន"ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស"
  ក. សត្វ
  សត្វចតុប្បាទស្រុកធំ(ពេញវ័យ) ៖ គោ ក្របី សេះ....(ក្បាល)
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ២ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ៤ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ៨ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ៤ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  សត្វចតុប្បាទស្រុកធំ(កូន)៖ គោ ក្របី សេះ...(ក្បាល)      
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ១ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ២ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ៤ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ២ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  សត្វចតុប្បាទតូច(ពេញវ័យ) ៖ ជ្រូក ពពែ ចៀម....(ក្បាល)      
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ១ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ២ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ៤ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ២ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  សត្វចតុប្បាទតូច(កូន) ៖ ជ្រូក ពពែ ចៀម....ចំពោះកូនជ្រូកមានទម្ងន់តិចជាង ៣០គ.ក្រ(ក្បាល)      
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ៥០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ២ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  បក្សីស្រុក(ពេញវ័យ) ៖ មាន់ ទា មាន់បារាំង ក្រួច...(ក្បាល)      
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ២០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  បក្សី(កូន) ៖ មាន់ ទា មាន់បារាំង ក្រួច...ទម្ងន់តិចជាង១៨៥ក្រាម(ក្បាល)      
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ២០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  - ស៊ុតបក្សីសម្រាប់ភ្ញាស់(ក្បាល)      
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  - ទឹកកាមសត្វ(កំរិត)      
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ៥០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ២០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  - អំប្រីយ៉ុងសសត្វ(ក្បាល)      
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ២ ០០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១ ០០០ រៀុំល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ខ. សាច់ និងផ្នែកបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតរបស់សត្វដែលអាចបរិភាគបាន  ៉ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស "
  - សាច់សត្វ ឬបក្សីទាំងមូល សាច់សត្វ ឬបក្សីពុះជា២ផ្ទាំង សាច់សត្វ ឬបក្សីកាប់ជាដុំ សាច់ជាប់ឆ្អឹងសាច់កាប់ជាប់ឆ្អឹង សាច់សុទ្ធ(គ្មានជាប់ឆ្អឹង) និងផ្នែកបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀត ស្រស់ ឬរក្សាទុកក្នុងទីត្រជាក់ ឬបង្កក(គ.ក្រ)
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ២០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  - សាច់ងៀត សាច់ក្រក ម្សៅសាច់ ស្បែកជ្រូកក្រៀម(គ.ក្រ)      
  ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ២០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  - ខ្លាញ់សត្វគ្រប់ប្រភេទ មិនទាន់ចំរាញ់ នៅស្រស់ បង្កក ប្រឡាក់ ត្រាំទឹកអំបិល រាវ ឬកក(គ.ក្រ)      
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ៥០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ៥០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  - ទឹកដោះស្រស់ (លីត្រ)      
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ៥០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ៥០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  - ស៊ុតស្រស់ ប្រៃ កំណរកូន សម្ងួត ចំអិន និងបង្កក(គ្រាប់)      
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  គ. ផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វសម្រាប់ប្រើក្នុងផ្នែកផ្សេងៗ ដែលមិនអាចបរិភោគបាន "ចរាចរក្នុងផ្ទៃប្រទេស"      
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ២០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  - ផ្នែកបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតរបស់សត្វ ដូចជា ឈាមស្រស់ ម្សៅឈាម ឆ្អឹង ម្សៅឆ្អឹង...(គ.ក្រ)      
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ២០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១០០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  -​ ចំណិសត្វ(គ.ក្រ)      
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចេញ ២០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរនាំចូល ៥០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
  ចរាចរឆ្លងកាត់ប្រទេស ២០ រៀល ១-២ថ្ងៃ តាមការស្នើសុំ
២.៣ សេវាត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វ សាច់ និងផលិតផលសត្វនៅសត្តឃានដ្ឋាន ២០០០៛/ចតុប្បាទធំ ភ្លាមៗ  
១៥០០៛/ចតុប្បាទធំ ភ្លាមៗ  
៥០៛/បក្សី ភ្លាមៗ  
២.៤ ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីដែលបានចូលរួមបង្រ្កាបបទល្មើសអនាម័យសត្វសាច់និងផលិតផលមានដើមកំណើតសត្វ
  -​ ប្រាប់រង្វាន់បង្ក្រាបបទល្មើសអនាម័យសត្វ និងផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ និងប្រាក់រង្វាន់បង្រ្កាបបទល្មើសអនាម័យសត្វ សាច់ និងផលិតផលនៅសត្តឃានដ្ឋាន ៥០%លទ្ធផលទទួលបាន    
  នីតិកម្មកសិកម្ម
កម្រៃសេវាកម្មលើការចេញលិខិតអនុញ្ញាតលក់ដុំលក់រាយថ្នាំកសិកម្ម ឬជីកសិកម្ម
៣.១ -កម្រៃលើការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ជីកសិកម្មតាមបរិមាណស្នើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ
  ក្រោម ៥០តោន ៥ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ៥០-១០០តោន ១០០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ១០១-១៥០តោន ១៥០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ៥០១-១០០០តោន ២០០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ១០០១-២០០០តោន ៤០០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  -កម្រៃលើការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ថ្នាំកសិកម្មតាមបរិមាណស្នើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំ
  ក្រោម ៥០តោន ៥ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  ក្រោម ៥០-១០០តោន ១០០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ១០១-៥០០តោន ១៥០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ៥០១-១០០០តោន ២០០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ១០០១-២០០០តោន ៤០០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ២០០០តោន ត្រូវយកកម្រៃមូលដ្ឋានសម្រាប់បរិមាណ២០០០តោន បូកបន្ថែមកម្រៃតាមបរិមាណដូចមានចែងចំណុច(1)-(5) ៣០ថ្ងៃ ៣០ថ្ងៃ
  - កាស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតលក់ដុំលក់រាយចម្រុះនូវថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម
  ក្រោម ៥០តោន ៥ ០០០ រៀល ១៥ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ៥០-១០០តោន ១០០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ១០០-៥០០តោន ១៥០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ៥០០-១០០០តោន ២០០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ១០០០-២០០០តោន ៤០០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
  លើសពី ២០០០តោន ត្រូវយកកម្រៃមូលដ្ឋានសម្រាប់បរិមាណ២០០០តោន បូកបន្ថែមកម្រៃតាមបរិមាណដូចមានចែងចំណុច(1)-(5) ៣០ថ្ងៃ ៣០ថ្ងៃ
កម្រៃសេវាកម្មលើដំណើរការឆ្លងវគ្គអប់រំសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គងចែកចាយ អ្នកលក់ដុំលក់រាយ និងប្រតិបត្តិការកម្ចាត់សមាភាពចង្រៃ
  -ដំណើរការឆ្លងវគ្គអប់រំសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ(ចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការឆ្លងវគ្គ) ២០០ ០០០ រៀល ០៥ថ្ងៃ/វគ្គ