តារាងឧបសម្ព័ន្ធ

ភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៦៤៨ សហវ.ប្រកចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

ល.រ ប្រភេទសេវា តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ

រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា

(ថ្ងៃធ្វើការ)

សុពលភាព 
 ១២. វិស័យរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
  ក. សេវាសុរិយោដី និងភូមិសាស្ត្រ      
 ១  ការចុះបញ្ជីដីលើកដំបូង ដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ(ក្នុង១ម២)      
 ២  ការចុះបញ្ជីដីលើកដំបូងមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ និងចេញប័ណ្ណ(ក្នុង១ក្បាលដី)      
៣   ការផ្ទេរអចលនវត្ថុទាំងមូល(ក្នុង១ប័ណ្ណ)      
 ៤  ការបំបែកក្បាលដីដោយផ្ទេរ ឬដោយមិនផ្ទេរអចនលវត្ថុ(ក្នុង១ក្បាលដីដែលបំបែក) និងការបង្រួមក្បាលដី(ក្នុង១ក្បាលដីដើម) តាមការស្នើសុំ      
ការស្វែងរកចំណុចព្រំដីឡើងវិញ(ក្នុង១បង្គោល)      
ការចេញលិខិតបញ្ជាក់ព័ត៌មានសុរិយោដីក្នុង១ក្បាលដី(ការចេញលិខិតបញ្ជាក់ ការចេញសលាកប័ត្រ ព័ត៌មាន ការចេញលិខិតបញ្ជាក់សុរិយោដី) ៥០ ០០០ រៀល ៣ថ្ងៃ ១លើក
ការដាក់បន្ទុក និងការលើកលែង៖ ឯកសិទ្ធិ ការដាក់បញ្ចាំ និងការដាក់ហ៊ីប៉ូតែក(ក្នុង១ក្បាលដី ឬ១ប័ណ្ណ)      
ការថតចម្លងឯកសារសុរិយោដី(ក្នុង១ទំព័រក្រដាសA4) ៥០ ០០០ រៀល ៣ថ្ងៃ  
 ៩ ការប្តូរប្រភេទដី(ក្នុង១ម២) ៥០ រៀល  ២០ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍ 
 ១០ ការចុះបញ្ជីចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិ(ក្នុង១ចំណែកឯកជន)      
 ១១ ការចុះបញ្ជីសិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍(ក្នុង១ប័ណ្ណ)      
១២ ការចុះបញ្ជីសិទ្ធិសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច(ក្នុង១ប័ណ្ណ)      
១៣ ការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុទាក់ទងនឹងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី(ក្នុង១ប័ណ្ណ)      
១៤ ផែនទីក្រដាស(ក្នុង១សន្លឹក)      
១៥ រូបថតអ័រតូហ្វូតូ ទំរង់ជាឌីជីថល(ក្នុង១គ.ម២)      
១៦ រូបថតអ័រតូហ្វូតូ ទំរង់ជាឌីជីថល(ក្នុង១គ.ម២) ៥០ ០០០ រៀល ៣ថ្ងៃ  
១៧ ទិន្នន័យបង្គោលប្រថពីវិភាគ(ប្លង់ទីតាំង និងនិយាមកា) គិតក្នុង០១បង្គោល(តាមការស្នើសុំ)      
  ខ. សេវាសំណង់      
លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់សំណង់លំនៅដ្ឋានដែលមានក្រឡាផ្ទៃសំណង់ទំហំុ<=៣០០០ម២      
សំណង់អគារផ្សេងៗក្រៅពីលំនៅដ្ឋានដែលមានក្រឡាផ្ទៃសំណង់ទំហំុ<=៣០០០ម២      
សំណង់រដ្ឋ សំណង់សប្បុរសជន ឬអង្គការមនុស្សធម៌ អំណោយជូនសហគមន៍ ឬជនក្រីក្រ ដែលមានក្រឡាផ្ទៃសំណង់ទំនង់ុ<=៣០០០ម២      
ការផ្តល់គោលការណ៍សាងសង់ និងអភិវឌ្ឍន៍      
  គ. ការចុះបញ្ជីសហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសំណង់ រូបវន្តបុគ្គលសិក្សាគម្រោងប្លង់ និងក្រុមជាងសំណង់      
ចុះបញ្ជីលើកដំបូង និងបន្តសុពលភាពសម្រាប់ក្រុមជាងសំណង់      
  ឃ.​ ការថតចម្លងឯកសារប្លង់ និងផែនទី(តាមការស្នើសុំ)      
ឯកសារស្នើសុំសាងសង់(ក្នុង១ច្បាប់) ៤០ ០០០ រៀល    
ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ឬប្លង់គ្រឿងផ្គុំសំណង់(ក្នុង១ច្បាប់) ៤០០ ០០០ រៀល    
ផែនទី ទំហំA-4(ក្នុង១សន្លឹក) ១ ០០០ រៀល    
ផែនទី ទំហំA-3(ក្នុង១សន្លឹក) ៥ ០០០ រៀល    
ផែនទី ទំហំA-2(ក្នុង១សន្លឹក) ១០ ០០០ រៀល    
ផែនទី ទំហំA-1(ក្នុង១សន្លឹក) ១៥ ០០០ រៀល    
ផែនទី ទំហំA-0(ក្នុង១សន្លឹក) ២០ ០០០ រៀល    
  ង. សេវាពិគ្រោះយោបល់លើផ្នែកច្បាប់ និងបច្ចេកទេស(តាមការស្នើសុំ)      
លើការងារទាក់ទងទៅនឹងដីធ្លី និងសំណង់ទូទៅ(សម្រាប់មួយករណី) ២ ០០០ ០០០ រៀល