ចុះបញ្ជីសហតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី១

ភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៧១៧ សហវ.ប្រកចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាម២០១៥

ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

ល.រ ប្រភេទសេវា តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ

រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា

(ថ្ងៃធ្វើការ)

សុពលភាព 
 ៧. វិស័យពាណិជ្ជកម្ម
 ១  ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាងគ្រឿងអលង្ការ      
   នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅក្រៅផ្សារ  ១២០ ០០០ រៀល  ៧ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ 
   នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅក្នុងផ្សារ និងខេត្ត  ៤០ ០០០ រៀល   ៧ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ  
 ២  ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារុបិយប័ណ្ណបរទេស   ២០០ ០០០ រៀល   ៧ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ