ចុះបញ្ជីសហតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី១

ភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៧១៧ សហវ.ប្រកចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាម២០១៥

ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

ល.រ ប្រភេទសេវា តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ

រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា

(ថ្ងៃធ្វើការ)

សុពលភាព 
 ១០. វិស័យរ៉ែ និងថាមពល
 ១  ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែ  ២០០ ០០០ រៀល  ៧ថ្ងៃ  ១លើក
   សេវាពិនិត្យ រៀបចំ និងដំណើការឯកសារសម្រាប់ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសិប្បកម្មធនធានរ៉ែ និងអាជីវកម្មធនធានរ៉ែខ្នាតតូច(ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងដំណើរការឯកសារ) ស្របតាមការកំណត់របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល  ២០០ ០០០ រៀល  ៧ថ្ងៃ ១លើក 
  សេវាពិនិត្យ រៀបចំ និងដំណើការឯកសារសម្រាប់ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតលើសកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មជីកយកអាចម៍ដីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងមូលដ្ឋានមានទំហំផ្ទៃក្រឡាមិនលើសពី៣០០ម៉ែត្រក្រឡា និងជម្រៅមិនលើសពី៣ម៉ែត្រ      
 ការចុះបញ្ជីអាជ្ញាប័ណ្ណ      
   - អាជ្ញាប័ណ្ណសិប្បកម្មធនធានរ៉ែ និងអាជីវកម្មធនធានរ៉ែខ្នាតតូច ៥០ ០០០ រៀល ៣០ថ្ងៃ តាមសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណ
 ការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់      
  ករណីដំណើរការដោយអាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែផុតសុពលភាពចំពោះ៖      
   - អាជ្ញាប័ណ្ណសិប្បកម្ម ៥០ ០០០ រៀល/ថ្ងៃ    
   - អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មធនធានរ៉ែខ្នាតតូច