ចុះបញ្ជីសហតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី១

ភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៧១៧ សហវ.ប្រកចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាម២០១៥

ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម 

ល.រ

 

ចុះបញ្ជីសហតារាងឧសម្ព័ន្ធទី១

 

តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ

រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា 

(ថ្ងៃធ្វើការ)

 

សុពលភាព

 

ត្រួតពិនិត្យលើកដំបូង

(ឧបករណ៍ថ្មី និងប្រើប្រាស់)

ត្រួតពិនិត្យលើកបន្ទាប់

(ឧបករណ៍ថ្មី និងប្រើប្រាស់)

៩. វិស័យឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
 ១  ការចុះបញ្ជីសហគ្រាស និងសិប្បកម្មដែលមានដើមទុនក្រោម២០០០លានរៀល(៥០០០០ដុល្លា)ដែលគ្មានហានិភ័យ        
 ២  ការចេញវិញ្ញាបនបត្រដំណើរការសិប្បកម្ម(ថ្មី ឬបន្ត) ដែលមានដើមទុនក្រោម២០០លានរៀល(៥០០០០ដុល្លា)        
 ៣  ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតពង្រីកសិប្បកម្ម ឬប្តូរទីតាំង ឬប្តូរម្ចាស់ ឬប្តូរឈ្មោះ ឬទុតិយតាដែលមានដើមទុនក្រោម២០០លានរៀល(៥០០០០ដុល្លា)        
៤   ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភេទឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្ម (គិត១ឯកតានៃឧបករណ៍)        
 ៤.១  ផ្នែកទម្ងន់   
   ជញ្ជីងមិនស្វ័យប្រវត្តិ        
   -​ទម្ងន់តិចជាង ឬស្មើ១០គីឡូក្រាម(សម្រាប់ជញ្ជីងដាក់តាំងលក់)  ១ ៥០០ រៀល   ចេញភ្លាម  អចិន្ត្រៃយ៍
   -​ទម្ងន់លើសពី១០គីឡូក្រាម ដល់១០០គីឡូក្រាម(សម្រាប់ជញ្ជីងដាក់តាំងលក់)  ៤ ០០០ រៀល    ចេញភ្លាម អចិន្ត្រៃយ៍
   -​ទម្ងន់លើសពី១០០គីឡូក្រាម ដល់១០០០គីឡូក្រាម ១០ ០០០ រៀល ៥ ០០០ រៀល ចេញភ្លាម ១ឆ្នាំ
៤.២ ឧបករណ៍បែកចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ និងហ្គាស)
   -​ដៃបាញ់ប្រេងចំនួន១(តាមស្ថានីយ) ៤០ ០០០ រៀល ២០ ០០០ រៀល ចេញភ្លាម ១ឆ្នាំ
   -​ធុងហ្គាស(អប្បបរមា ៧គីឡូក្រាម) ឥតគិតថ្លៃ   ចេញភ្លាម ១ឆ្នាំ
   -​ធុងហ្គាស(១៥គីឡូក្រាម) ឥតគិតថ្លៃ   ចេញភ្លាម ១ឆ្នាំ
   -​ធុងហ្គាស(លើសពី១៥ គីឡូក្រាម) ឥតគិតថ្លៃ   ចេញភ្លាម ១ឆ្នាំ
   -​ដៃរវៃបូមប្រេងចំនួន១ ១០ ០០០ រៀល ៨ ០០០ រៀល ចេញភ្លាម ១ឆ្នាំ
ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បរិមាណ និងផ្លាកសញ្ញាមាត្រាសាស្ត្រលើទំនិញផលិត និងទំនិញវេចខ្ចប់
៥.១ ទំនិញផលិត
   + ​វាយនភ័ណ្ឌ(មួយមុខផលិតផល)
   - សំលៀកបំពាក់ ២០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - កំរាលព្រំ ២០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - សម្ភារៈសំណង់(មួយមុខផលិតផល) ៤០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
  បរិក្ខារអគ្គិសនី អេឡិកត្រូនិច និងអុបទិក(មួយមុខផលិតផល) ៤០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
៥.២ ទំនិញវេចខ្ចប់
   +​ជាឧស្ម័ន ផលិតផលចំណីអាហារ និងវត្ថុរាវគ្រប់ប្រភេទ(មួយមុខផលិតផល)
   - តិចជាង ឬស្មើ ៥គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ២០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - លើសពី៥គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ដល់១០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ២៥ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - លើសពី១០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ដល់២០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ៣០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - លើសពី២០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ដល់៣០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ៣៥ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - លើសពី៣០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ដល់៥០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ៤០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - លើសពី៥០គីឡូក្រាម ឬលីត្រ ៥០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - សំណើមក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ២០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - ភាពភ្លឺលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ៥០ ០០០ រៀល   ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
  + ផលិតផលថ្នាំជក់ និងក្រដាស (មួយមុខផលិតផល)
  + ផលិតផលគីមី
   - សាប៊ូ ម្សៅសាប៊ូ គ្រឿងសំអាត ប៉ូលាគ្រឿងក្រអូប ឬគ្រឿងសំអាង ២០ ០០០ រៀល   ២ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬជីគីមីកសិកម្ម ៣០ ០០០ រៀល   ២ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
   - ថ្នាំលាបពណ៌ វែរនី ថ្នាំទ្រនាប់ ទឹកថ្នាំបោះពុម្ព ឬម៉ាស្ទិក ៤០ ០០០ រៀល   ២ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ