ប្រកាសរួមលេខ ១៤២៨ សងវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤
ស្តីពីការកែប្រែកម្រេងសេវាសាធារណៈនៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៩៩៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
ល.រ
ប្រភេទសេវា
តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព 
៨. បរិស្ថាន
 ១  ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញសំណល់រាវចេញពីទីតាំងអាជីវកម្ម ចំណុះតិចជាង ៥០ម៉ែត្រគូប/ថ្ងៃ(តម្រូវឲ្យស្នើសុំ)  ៥០០ ០០០ រៀល  ៧ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ 
២   ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតបញ្ចេញសំណល់រឹងចេញពីទីតាំងអាជីវកម្ម(តម្រូវឲ្យស្នើសុំ)  ១ ០០០ ០០០ រៀល  ៧ថ្ងៃ  ១ឆ្នាំ