តារាងឧបសម្ព័ន្ធ
ភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ១០០៣ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន
 
ល.រ
ប្រភេទសេវា
តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព 
 ៧. វិស័យព័ត៌មាន
 ១.  ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតចំពោះការស្នើសុំប្រកបអាជីវកម្ម និងបន្តសុពលភាព៖      
   -​ បោះពុម្ពដោយដៃ(អូសស្បៃ) បោះពុម្ពលើអាវយឺត      
   -​ តូបលក់កាសែត តូបលក់សៀវភៅ ផលិតផលបោះពុម្ព និងផលិតផលសោតទស្សន៍      
   -​ សេវាជួសជុលម៉ាស៊ីនថត ម៉ាស៊ីនថតចំលង សេវាជួសជុលកុំព្យូទ័រ វាយកុំព្យូទ័រ សេវាជួសជុលវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ម៉ាញេ រ៉ូណេអូ អំភ្លី មេក្រូ      
   -​ អគារលក់ឧបករណ៍សោតទស្សន៍      
   -​ Internet Cafe