ឧបសម្ព័ន្ធទី២
ភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៦៥៧សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
ល.រ
ប្រភេទសេវា
តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព 
 ៦. វិស័យវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
 ១  ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតការប្រគំតន្ត្រីតាមទីសាធារណៈលក្ខណៈអន្តរជាតិ  ២០០ ០០០ រៀល  ៧ថ្ងៃ ១លើក 
 ២  ការផ្តល់ប័ណ្ណអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មបណ្ណាគារដែលមានផ្ទៃក្រឡាចាប់ពី៥០ម៉ែត្រការ៉េឡើងទៅ  ២០០ ០០០ រៀល ៧ថ្ងៃ  ១លើក