តារាងឧបសម្ព័ន្ធទី១
សេវារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
ភ្ជាប់នឹងអនុក្រឹត្យលេខ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ស្ដីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

វិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

យោង ៖ ប្រកាសរួមលេខ ០១០ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

 

ល.រ
ប្រភេទសេវា
តម្លៃសេវា (ជារៀល)
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព 
  ក. ផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក
ការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត និងប្តរូ ពន្យារ ទុតិយតា តតិយតា (លើកលែងជនបរទេស)
១.១ ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរទោចក្រយានយន្តប្រភេទ ក ៣០ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ ១០ ឆ្នាំ
១.២ ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ ទោចក្រយានយន្ត ប្រភេទ ក
 
 • ប្រឡងទ្រឹស្តី
៥ ០០០រៀល - -
 
 • ប្រឡងដៃចង្កូត
៧ ៥០០រៀល - -
១.៣ ប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណបើកបរទោចក្រយានយន្តប្រភេទ ក ២០ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ -
១.៤ ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបររថយន្តប្រភេទ ខ ៩០ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ ១០ ឆ្នាំ
១.៥ ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរឡើងវិញ រថយន្តប្រភេទ ខ
 
 • ប្រឡងទ្រឹស្តី
២០ ០០០រៀល - -
 
 • ប្រឡងដៃចង្កូត
២០ ០០០រៀល - -
១.៦ ប្តូរ ពន្យារ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណបើកបររថយន្ត ៣០ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ -
ការចុះបញ្ជីយានយន្ត
២.១ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត ឬត្រីចក្រយានយន្តក្នុងរាជធានី-ខេត្ត ២៨ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.២ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទោចក្រយានយន្ត ឬត្រីចក្រយានយន្តឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត ៤០ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.៣ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក(ទោចក្រយានយន្ត) ក្នុងរាជធានី-ខេត្ត ២៨ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.៤ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក(ទោចក្រយានយន្ត) ឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត ៤០ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.៥ ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនតូច ១២៥ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.៦ ចុះបញ្ជីរថយន្តធុនធំ ១៥៥ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.៧ ចុះបញ្ជីរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្ត ៨០ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.៨ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនតូចក្នុងរាជធានី-ខេត្ត ៤៨ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.៩ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនតូចឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត ១០១ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.១០ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនធំក្នុងរាជធានី-ខេត្ត ៦៧ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.១១ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរថយន្តធុនធំឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត ១២៥ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.១២ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្តក្នុងរាជធានី-ខេត្ត ៤៨ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.១៣ ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ករថយន្តឆ្លងរាជធានី-ខេត្ត ៧៤ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.១៤ ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណរថយន្តធុនតូច ៣៦ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.១៥ ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណរថយន្តធុនធំ រ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ក ៣៦ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.១៦ ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនតូច(ផ្លាកម្ខាង) ៣៨ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.១៧ ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនតូច(ផ្លាក ១គូ) ៦៥ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.‌១៨ ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនធំ រ៉ឺម៉ក ឬសឺមីរ៉ឺម៉ក(ផ្លាកម្ខាង) ៥២ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
២.១៩ ប្តូរ ទុតិយតា ឬតតិយតាផ្លាកលេខរថយន្តធុនធំ(ផ្លាក ១គូ) ៧០ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
ការចុះបញ្ជី និងលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មសាលា និងសាខាសាលាបង្រៀនបើកបរយានយន្ត
 
 • ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មសាខាសាលាបង្រៀនបើកបរ
៨០០ ០០០រៀល ៥ថ្ងៃ ៣ឆ្នាំ
ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មយានយន្ត
៤.១ ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតយានយន្តធ្វើអាជីវកម្មក្នុង និងឆ្លងរាជធានី ខេត្ត
 
 • រថយន្តដឹកទំនិញមានចំណុះផ្ទុកមិនលើសពី៥តោន
៣៥ ០០០រៀល ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
 
 • រថយន្តដឹកទំនិញមានចំណុះផ្ទុកលើសពី៥តោន ដល់១០តោន
៤០ ០០០រៀល ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
 
 • រថយន្តដឹកទំនិញមានចំណុះផ្ទុកលើសពី១០តោន
៤៥ ០០០រៀល ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
 
 • រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមានចំណុះផ្ទុកមិនលើសពី៩នាក់
៣០ ០០០រៀល ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
 
 • រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមានចំណុះផ្ទុកចាប់ពី១០នាក់ ដល់២០នាក់
៣៥ ០០០រៀល ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
 
 • រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមានចំណុះផ្ទុកលើសពី២០នាក់
៤០ ០០០រៀល ៣ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
៤.២ ការចុះបញ្ជី និងផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេស
 
 • ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតបើកស្នាក់ការ ឬសាខាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
៣០០ ០០០រៀល ៥ថ្ងៃ ២ឆ្នាំ
ការចុះបញ្ជី និងផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មយានដ្ឋានជួសជុលកែច្នៃ ដំឡើងយានយន្ត
 
 • ចុះបញ្ជីយានដ្ឋានទំហំតូចជាង 250ម៉ែត្រការ៉េ
២០០ ០០០រៀល ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍
 
 • ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មតូចជាង 250ម៉ែត្រការ៉េ
១០០ ០០០រៀល ៥ថ្ងៃ ២ឆ្នាំ
   ខ. សេវាសាធារណៈលើផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក
 ការផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន
 ៦.១  ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុក២០តោនចុះក្រោម កំលាំងម៉ាស៊ីន៤០សេះចុះក្រោម និង២៥កៅអីចុះក្រោម
 
 •  ផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន(បញ្ជាក់អ៊ូរ/ប្លង់/ពន្ធនាំចូលជលយាន ជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់ជលយាន)

៥០ ០០០រៀល 

 ១០ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍
 
 •  ប្តូរម៉ាស៊ីន ពណ៌ កែមាឌ ឬផ្ទេរម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជលយាន(បញ្ជាក់អ៊ូរ/ប្លង់កែមាឌ/ប្រថាប់ត្រា ជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់ជលយាន)
៣០ ០០០រៀល  ៧ថ្ងៃ   អចិន្ត្រៃយ៍
 
 •  ប្តូរ(ប្តូរឈ្មោះជលយាន) ទុតិយតា ឬតតិយតាប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន
៣០ ០០០រៀល  ៧ថ្ងៃ   អចិន្ត្រៃយ៍
 ៦.២  ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុកលើសពី២០តោន ដល់៤០តោន កំលាំងម៉ាស៊ីនលើសពី៤០សេះ ដល់៩០សេះ និងលើសពី២៥កៅអី ដល់៥០កៅអី
 
 •  ផ្តល់ប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន(បញ្ជាក់អ៊ូរ/ប្លង់/ពន្ធនាំចូលជលយាន ជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់ជលយាន)
១៥០ ០០០រៀល  ១០ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ 
 
 •  ប្តូរម៉ាស៊ីន ពណ៌ កែមាឌ ឬផ្ទេរម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជលយាន(បញ្ជាក់អ៊ូរ/ប្លង់កែមាឌ/ប្រថាប់ត្រា ជាបន្ទុករបស់ម្ចាស់ជលយាន)
១០០ ០០០រៀល  ៧ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ 
 
 •  ប្តូរ(ប្តូរឈ្មោះជលយាន) ទុតិយតា ឬ តតិយតាប័ណ្ណសម្គាល់ជលយាន
១០០ ០០០រៀល  ៧ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍
 ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសជលយាន
 ៧.១  ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុក២០តោនចុះក្រោម កម្លាំងម៉ាស៊ីន៤០សេះចុះក្រោម និង២៥កៅអីចុះក្រោម
 
 •  ជលយានក្នុងស្រុក
៥០ ០០០រៀល ៧ថ្ងៃ   ១ឆ្នាំ
 
 •  ជលយានដចម្លង
៥០ ០០០រៀល ៧ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ 
 ៧.២  ជលយានដែលមានចំណុះផ្ទុកលើសពី ២០តោន ដល់៤០តោន កំលាំងម៉ាស៊ីនលើសពី៤០សេះ ដល់៩០សេះ និងលើសពី២៥កៅអី ដល់៥០កៅអី
 
 •  ជលយានក្នុងស្រុក
៩០ ០០០រៀល  ៧ថ្ងៃ  ១ឆ្នាំ  
 
 •  ជលយានដចម្លង
៩០ ០០០រៀល   ៧ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ  
 លិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក
 
 •  នាវាដឹកទំនិញ
៥0 000+(១ 000 x ចំណុះតោន)    ៧ថ្ងៃ  ១ឆ្នាំ
 
 •  សាឡង់ដឹកទំនិញ(គ្មានម៉ាស៊ីន)
៥0 000+(៥00 x ចំណុះតោន)    ៧ថ្ងៃ  ១ឆ្នាំ
 
 •  នាវាដឹកអ្នកដំណើរ
៣0 000+(៥00 x ចំនួនកៅអី)    ៧ថ្ងៃ  ១ឆ្នាំ
 
 •  ដចម្លង
៣0 000+(៥00 x ចំណុះតោន)   ៧ថ្ងៃ  ១ឆ្នាំ 
 
 •  នាវាសណ្តោង/រុញ
៥0 000+(៥00 x កម្លាំងសេះ)    ៧ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ