តារាងឧបសម្ព័ន្ធទី១
សេវារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
ភ្ជាប់នឹងអនុក្រឹត្យលេខ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ស្ដីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

វិស័យសុខាភិបាល

យោង ៖ ប្រកាសរួមលេខ ១៤៣២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពី ការកែប្រែកម្រងសេវាសាធារណៈនៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៩៩៣ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

 

ល.រ
បរិយាយ
តម្លៃសេវា (ជារៀល)
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព
៣. វិស័យសុខាភិបាល
I. ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដល់ឱសថស្ថានចំពោះ ៖
១  - ការបើកថ្មី ៦០០ ០០០រៀល ១៥ថ្ងៃ ២ ឆ្នាំ
២  - ការប្តូរទីតាំង ៣០០ ០០០រៀល ១៥ថ្ងៃ ២ ឆ្នាំ
៣  - ការប្តូរឈ្មោះឱសថការី ៣០០ ០០០រៀល ១៥ថ្ងៃ ២ ឆ្នាំ
៤  ​ - ការបន្តសុពលភាព  ៧0% នៃការបើកថ្មី  ១៥ថ្ងៃ  ២ ឆ្នាំ
II. ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតដល់អគារឱសថបូរាណ ចំពោះ៖      
 ៥ - ការបើកថ្មី ៤០០ ០០០រៀល ១៥ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
៦  - ការប្តូរទីតាំង ២០០ ០០០រៀល ១៥ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
៧  - ការប្តូរឈ្មោះគ្រូឱសថបូរាណ ២០០ ០០០រៀល ១៥ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
៨  - ការបន្តសុពលភាព  ៧0% នៃការបើកថ្មី ១៥ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
III. ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យចំណីអាហារតាម៖      
  ភោជនីយដ្ឋាន
 ៩
  • ចំណុះចាប់ពី ៥១នាក់ ដល់ ១០០នាក់
២០០ ០០០រៀល ២០ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
១០ 
  • ​ ចំណុះចាប់ពី ១០១នាក់ ដល់ ២០០នាក់
៣០០ ០០០រៀល ២០ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
១១ 
  • ចំណុះចាប់ពី ២០១នាក់ ដល់ ៣០០នាក់
៤០០ ០០០រៀល ២០ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
១២ 
  • ​ចំណុះចាប់ពី ៣០១នាក់ឡើងទៅ
៦០០ ០០០រៀល ២០ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
  អាហារដ្ឋាន
១៣ 
  • ចំណុះចាប់ពី ៥១នាក់ ដល់ ១០០នាក់
១00 000រៀល ២០ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
១៤ 
  • ចំណុះចាប់ពី ១០១នាក់ ដល់ ២០០នាក់
២00 000រៀល ២០ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
១៥
  • ចំណុះចាប់ពី ២០១នាក់ ដល់ ៣០០នាក់
៣00 000រៀល ២០ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ
១៦
  • ចំណុះចាប់ពី ៣០១នាក់ឡើងទៅ
៤00 000រៀល ២០ថ្ងៃ ១ឆ្នាំ