កាតផ្ដល់សេវារបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង
តារាងឧបសម្ព័ន្ធទី១
សេវារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
ភ្ជាប់នឹងអនុក្រឹត្យលេខ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ស្ដីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 

ការងាររដ្ឋបាល

យោង ៖ ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤៣៤២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពី ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ល.រ
ប្រភេទសេវា
តម្លៃអតិបរមា
តម្លៃជាក់លាក់
រយៈពេលអតិបរមា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព 
ចំនួន
 ១. ការងារនីត្យានុកូលកម្ម(ការបញ្ជាក់លើឯកសារថតចម្លង)
 ១  សេចក្តីអនុញ្ញាតឱ្យប្រកបអាជីវកម្ម អាហរ័ណ នីហរ័ណ សណ្ឋាគារវិនិយោគទុនបរទេស ២០ ០០០រៀល   ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
 ២  លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានា វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន លិខិតក្រសួង ពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសន្យា ១០ ០០០រៀល    ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
 ៣  ប្លង់សាងសង់ ២ ០០០រៀល    ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
 ៤  វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុ ២ ០០០រៀល    ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
សញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សា (ក្នុងប្រទេស) ២ ០០០រៀល    ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
សញ្ញាបត្រពុទ្ធិកសិក្សា ២ ០០០រៀល    ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
លិខិតអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីសមាគម អង្គការ ព្រះវិហារសាសនា និងសហគមន៍ ១ ០០០រៀល    ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
លិខិត ឬឯកសារផ្សេងៗទៀត (ដែលមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយ) ១ ០០០រៀល    ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍ ១ ច្បាប់
២. ការងាររដ្ឋបាល
ការអនុញ្ញាតឱ្យជីកឆ្លងផ្លូវ ឬតាមបណ្តោយផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (ចំពោះការជួសជុលផ្លូវឡើងវិញឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចដើម គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកស្នើសុំ) ៥០០ ០០០រៀល   ១៥ ថ្ងៃ កំនត់ដោយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តកំនត់ដោយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ១ ច្បាប់
ការអនុញ្ញាតឱ្យជីកឆ្លងផ្លូវ ឬតាមបណ្តោយផ្លូវក្នុងខេត្ត (ចំពោះការជួសជុលផ្លូវឡើងវិញឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចដើម គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកស្នើសុំ) ២០០ ០០០រៀល   ១៥ ថ្ងៃ ១ ច្បាប់
លិខិត/ប័ណ្ណឆ្លងព្រំដែន (laissez-passer)   ២០ ០០០រៀល ៥ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់
លិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងប៉ាណូអចល័ត (គិតក្នុង ១ម៉ែត្រការ៉េ) ១០០ ០០០រៀល   ៤៥ ថ្ងៃ ១ ឆ្នាំ ១ ច្បាប់
  ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបំពេញអាចម៍ដីកម្មសិទ្ធិឯកជន
  ដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ឬក្នុងក្រុងនៃខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ
៦០០ ០០០រៀល   ១០ ថ្ងៃ   ១ ច្បាប់
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ
៨០០ ០០០រៀល   ១០ ថ្ងៃ   ១ ច្បាប់
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េឡើង
១ ៦០០ ០០០រៀល   ១០ ថ្ងៃ   ១ ច្បាប់
  ដីក្នុងក្រុង ស្រុក គ្រប់ខេត្ត ក្រៅពីខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ
៣០០ ០០០រៀល   ១០ ថ្ងៃ   ១ ច្បាប់
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ៥ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ក្រោម ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េ
៤០០ ០០០រៀល   ១០ ថ្ងៃ   ១ ច្បាប់
១០
  • ដីដែលមានទំហំចាប់ពី ១០ ០០០ម៉ែត្រការ៉េឡើង
៨០០ ០០០រៀល   ១០ ថ្ងៃ   ១ ច្បាប់
១១

ការចុះបញ្ជីវិនិយោគជាគម្រោងមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅអនុគណៈកម្មាធិការ

វិនិយោគរាជធានី ខេត្ត (ទុនវិនិយោគក្រោម ២លានដុល្លារអាម៉េរិក)

  ៧ ០០០ ០០០រៀល ២៨ ថ្ងៃ ១ លើក ១ ច្បាប់