ការផ្ដល់សេវារបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង
តារាងឧបសម្ព័ន្ធ
ភ្ជាប់នឹងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤៤១៤ ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

 

ល.រ
ប្រភេទសេវា
តម្លៃសេវា ក្រុមការងារ
រយៈពេលផ្គត់ផ្គង់សេវា
(ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព 
 ១. ការងារនីត្យានុកូលកម្ម (ការបញ្ជាក់លើឯកសារថតចម្លង)
សេចក្តីអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្ម អារហ័ណ នីរហ័ណ សណ្ឋាគារ  ២០ ០០០  ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍
២  លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានា វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន លិខិតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចសន្យា ១០ ០០០  ៥ ថ្ងៃ   អចិន្ត្រៃយ៍
៣   ប្លង់សាងសង់  ២ ០០០  ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍
វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់កម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុ  ២ ០០០  ៥ ថ្ងៃ អចិន្ត្រៃយ៍ 
សញ្ញាបត្រក្រោយឧត្តមសិក្សា(ក្នុងប្រទេស)  ២ ០០០  ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍
៦   សញ្ញាបត្រពុទ្ធិកសិក្សា  ២ ០០០  ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍
លិខិតអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីសមាគម អង្គការ ព្រះវិហារសាសនា និងសហគមន៍  ១ ០០០  ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍
លិខិត ឬឯកសារផ្សេងៗទៀត(ដែលមិនមានជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយ)  ១ ០០០  ៥ ថ្ងៃ  អចិន្ត្រៃយ៍