ប្រភពពី nbc.org.kh
រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៩៦៤ ២៩៩៣ ២៩៧៨.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៤២ ៣០៧៣ ៣០៥៧.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤០៤៣ ៤០៨៣ ៤០៦៣.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៨៩ ៥៩៥ ៥៩២.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៩០ ៥៩៦ ៥៩៣.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៥៧៥ ៤៦២០ ៤៥៩៧.៥០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥១២៨ ៥១៧៩ ៥១៥៣.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥១៧ ៥២២ ៥១៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៨២ ២៨៥ ២៨៣.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៥៧១៩ ៥៧៧៦ ៥៧៤៧.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ៣៥៧៥ ៣៦១១ ៣៥៩៣.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣៦៣ ៣៦៦ ៣៦៤.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ៤៧២ ៤៧៧ ៤៧៤.៥០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ២៦៩ ២៧១ ២៧០.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៩៧១ ៩៨១ ៩៧៦.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៧៩៩ ២៨២៧ ២៨១៣.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៦៧៧ ៧៧៥៤ ៧៧១៥.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៥៩៤ ៥៦៥០ ៥៦២២.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៤៤៧ ៤៥២ ៤៤៩.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ២៩៥៤ ២៩៨៣ ២៩៦៨.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១២៣ ១២៥ ១២៤.០០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣១ ១៣៣ ១៣២.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៣ ១៧៥ ១៧៤.០០