សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីផ្លាស់ប្តូរទីតាំងពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណព្រំដែន និងការផ្តល់ប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ